Yhdistyksen säännöt

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

KAAKKOIS-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi.
Piirin pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä käytetään suomen kieltä.
Piiri on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n – Finlands Fritidsfiskares
Centralorganisation rf:n, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusjärjestöksi, jäsen ja toimii piirinä
Kaakkois-Suomen alueella, jonka rajat keskusjärjestön vuosikokous vahvistaa.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Piirin tarkoituksena on
-yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistyksiä ja muita luonnon virkistyskäyttöä,
kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia yhdyssiteenä niiden ja
keskusjärjestön välillä
-kehittää vapaa-ajan kalataloutta, kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria
-huolehtia alueensa vapaa-ajankalastajien ja –kalastuksen, sekä muiden luonnon virkistyskäyttäjien
eduista

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri
-ohjaa ja neuvoo 2§:ssä tarkoitettujen yhdistysten perustamista ja toimintaa,
-toimii yhteistyössä kalastus- ja muiden viranomaisten kanssa ja osallistuu lainsäädännön
määrittelemällä tavalla virkistys- ja vapaa-ajankalastajien edustajana mm. kalataloushallintoon,
-edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa,
-tekee aloitteita ja selvityksiä vapaa-ajankalastuksen ja kalavesien, sekä muun luonnon hoidon ja
kestävän käytön edistämiseksi,
-tekee vapaa-ajankalastusta ja saaliin hyväksi käyttöä tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin
parissa järjestämällä kilpailu-, retkeily-, valistus- ja muita tilaisuuksia, sekä julkaisemalla
harrastukseen liittyvää materiaalia,
-perehdyttää jäseniään, sekä muita kansalaisia kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön
liittyvissä kysymyksissä ja kestävään käyttöön pyrkivässä vapaa-ajankalastuksen ja kalavesien
hoidon järjestämisessä,
-aktivoi jäsenistöään osallistumaan kaikkiin vapaa-ajankalastusta edistäviin toimintoihin.
Toimintansa tukemiseksi piiri voi
-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
-toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja muita rahankeräyksiä,
-harjoittaa alaansa koskevaa kustannustoimintaa,
-omistaa, ylläpitää ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesi- ja maa-alueita, sekä
kalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön,
-järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksia.

Jäsenyys

Piirin varsinaisia jäseniä voivat olla sääntöjen 2§:n tarkoittamat vapaa-ajankalastajien rekisteröidyt
yhdistykset ja muut kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät rekisteröidyt yhdistykset, jotka
piirin hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseniksi.
Piirin kannatusjäseniä voivat olla kaikki oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka piirin hallitus
hakemuksesta hyväksyy.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi voi piirin kokous hallituksen esityksestä kutsua
henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet keskusjärjestön ja piirin toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Piirin hallitus voi erottaa jäsenen piiristä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on piiriin liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään keskusjärjestössä, piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut keskusjärjestöä ja piiriä tai ei enää täytä laissa taikka piirin säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.
Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu, jos se on erääntynyt
maksettavaksi ennen jäsensuhteen päättymistä.
Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta piirin omaisuuteen.
Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös piirin kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla
siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus
erottamisesta on jäsenelle lähetetty.

Piirin syyskokous päättää vuosittain varsinaisen jäsenen henkilöjäsentä kohden perittävän
jäsenmaksun ja kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin
jäsenryhmälle.
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Piirin hallitus

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu piirin syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja ja kuusikaksitoista
(6 – 12) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee piirin kokous hänen tilalleen
uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on
-johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella sille kuuluvat
-kutsua koolle piirin kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset,
-pitää jäsenluetteloa piirin jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo kunkin kalenterivuoden loppuun
mennessä keskusjärjestölle,
-ottaa ja vapauttaa piirin toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt,
-suunnitella ja valmistella piirin toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia ja jaostoja,
jotka toimivat hallituksen alaisuudessa ja
-hoitaa kaikki ne piirin asiat, joita ei näissä säännöissä ole erikseen määrätty piirin kokouksen
hoidettavaksi.

Nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä
piirin sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan piirin nimen yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus
10§

Piirin tilikausi on kalenterivuosi.
Piirin tilit tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä,
ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Piirin kokoukset
11§

Piiri pitää vuosittain kaksi (2) kokousta. Kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous
loka- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä ja määräämässä paikassa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää, hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai
vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa
vaatimuksen saapumisesta piirin hallitukselle.

12§

Ilmoitus piirin kokouksesta on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen pitämistä.
Asia, jonka piirin varsinainen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa, on esitettävä hallitukselle
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu esityslistoineen ja tarvittavine liitteineen on toimitettava edellä esitetyllä tavalla
jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

13§

Piirin päätösvaltaa kokouksessa käyttävät piirin varsinaisten jäsenyhdistysten valtuuttamat
edustajat. Jäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenyhdistyksen kutakin alkavaa sataa
(100) henkilöjäsentä kohti, joiden osalta on edellisen vuoden loppuun mennessä maksettu
jäsenmaksu piirille. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi (1) ääni.
Kukin kannatusjäsen voi lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on kokouksessa
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kunniajäsenillä ja *puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja heillä on puheoikeus, mutta
ei äänioikeutta.
Piirin kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-valitaan kokoukselle yksi (1) tai useampia puheenjohtajia, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi (2) äänten laskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut läsnäolijat
-päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavista korvauksista ja
palkkioista
-vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
-valitaan hallituksen puheenjohtaja
-valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, pyrkien
yhteisymmärryspäätökseen, ottamalla tasapuolisesti huomioon koko jäsenistö
-valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja
-valitaan piirin edustajat keskusjärjestön kokouksiin
-päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista
-keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-valitaan kokoukselle yksi (1) tai useampia puheenjohtajia, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-tarkastetaan edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut läsnäolijat
-päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille, kuin kokousedustajille
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
-päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista
-keskustellan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen
15§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta on tehtävä piirin kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai piirin purkamisesta.
Sääntömuutoksista on ilmoitettava keskusjärjestölle.
Piirin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat keskusjärjestön tarkoituksen
edistämiseen, purkamista päättävän kokouksen esittämällä tavalla.

Muita määräyksiä
16§

Muilta osin noudatetaan kulloinkin Suomessa voimassa olevaa lakia hallinnosta, kirjanpidosta ja
yhdistyksistä.
Mikäli nämä säännöt ovat joiltakin osin ristiriidassa muuttuneen lainsäädännön kanssa, noudatetaan
kuitenkin aina kulloinkin voimassa olevaa lakia.

Yhdistyksen säännöt löydät myös tästä (pdf)